Tłumaczenia konsekutywne

Kraków: Wykonanie tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język holenderski tekstów technicznych. Składający zlecenie uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed datą upływu terminu dostarczania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał bądź jest aktualnie w trakcie minimum dwie usługi z zakresu tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język rosyjski tekstów technicznych z dziedziny informatyki i fizyki (np. książki, artykuły prasowe, publikacje naukowe). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie spisu zrealizowanych zamówień i dokumentów dowodzących że usługi zostały wykonane należycie. Wykonawca winien mieć do dyspozycji: co najmniej dwoma tłumaczami tj. autorem tłumaczeń oraz tłumaczem weryfikującym tłumaczenie 1) a)z minimum dwuletnim doświadczeniem w tłumaczeniu pisemnym z języka rosyjskiego na język polski lub b) z ukończonymi magisterskimi studiami filologicznymi, lub c)ukończonymi magisterskimi studiami wyższymi na innym kierunku i studiami podyplomowymi filologicznymi rosyjskiego lub z certyfikatem C2 (poziom biegły) z języka rosyjskiego - London Tests of English (LTE), zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common EuropeanFramework of Reference for Languages) 2) wykonał co najmniej dwa tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język rosyjski o objętości przynajmniej jednego arkusza wydawniczego tekstów technicznych z dziedziny informatyki lub fizyki (np. książki, artykuły, publikacje naukowe). Fakt spełniania warunku udziału w przetargu zamawiający przeprowadzi z uwzględnieniem załączonego do oferty wykazu osób - załącznik nr 6 do SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia